Dostęp do przycisków zasilania w Windows 8 jest dosyć utrudniony. Na szczęście można je szybko dodać w postaci kafli bezpośrednio na ekranie startowym.

W tym celu wystarczy tylko uruchomić Notatnik i wkleić poniższy kod:

set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
strStartMenu = WshShell.SpecialFolders("StartMenu")
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Shutdown.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-s -t 0"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,27"
oShellLink.Description = "Shutdown Computer (Power Off)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Log Off.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-l"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,44"
oShellLink.Description = "Log Off (Switch User)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & "\Restart.lnk")
oShellLink.TargetPath = "%systemroot%\System32\shutdown.exe"
oShellLink.Arguments = "-r -t 0"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = "%systemroot%\System32\shell32.dll,176"
oShellLink.Description = "Restart Computer (Reboot)"
oShellLink.WorkingDirectory = "%systemroot%\System32\"
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
Wscript.Echo "Shutdown, Restart and Log Off buttons have been created. You can now pin them to the Start Screen of your Windows 8 computer (if they are not already there)."

Następnie zapisz plik z rozszerzeniem VBS i uruchom skrypt. To wszystko! Po chwili na ekranie startowym Windows 8 zobaczysz trzy nowe kafelki. Jeden wyłączający komputer, drugi wylogowujący użytkownika i trzeci w postaci Restart.

Reklamy